صادق هدایت

هیچ گاه دانا و توانای مطلق وجود نخواهد داشت
دانای مطلق میداند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد
اگر نداند دانای مطلق نیست
حالا که میداند ایا میتواند خلاف داناییش عمل کند ؟
اگر نتواند دیگر توانای مطلق نیست
... و اگر بتواند داناییش زیر سوال خواهد رفت................

/ 0 نظر / 2 بازدید