فقط دریا دلش آبی تر از من بود..

فقط دریا دلش آبی تر از من بود

و من از دریا..دلم دریا

فقط این را ندانستم

چرا گشتم چنین تنها تر از تنها
به هر آبی شدم آتش

.. به هر آتش شدم آبی

.. به هر آبی شدم ماهی

.. به هر ماهی
شدم دامی

.. به هر نا محرمی ساقی

.. به هر ساقی می باقی

.. و تو این را ندانستی

چرا گشتم چنین عاصی؟

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
خسته

[گل]