بزرگی

 

 

اینقدر نگو

اگه ببخشم کوچیک میشم

 اگه با گذشت کردن

کسی کوچیک میشد

 خدا اینقدر بزرگ نبود

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهـــــــــــــــــربان

[دست]