روزگاریست که اگر چراغی هم روشن می کنند ؛ برای پیدا کردن آنهایی است که از تاریکی می گریزند
/ 0 نظر / 2 بازدید