گیــج

 

وقتـــی گیــج میشـــدم

بـه کلـــمات پنـــاه میبــردم

امـــان از امــروز کــــه

کلمــات خودشـــان هم گیــج شـــده اند

/ 0 نظر / 2 بازدید