تکیه گاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 از آن دورها

از آن دورهای دور از دسترس

کسی مرا می خواند

کسی به مهربانی خورشید مرا می خواند

و من ذره ذره نفس های او را در تنم می ریزم

چنانکه زمین حرارت خورشید را

هوای دلم آفتابی است

/ 2 نظر / 2 بازدید
داوطلب مرگ

مي داني/پرنده را بي دليل اعدام مي كني/در ژرف تو آينه ايست / كه قفس ها را انعكاس مي دهد /و دستان تو محلولي ست /كه انجماد روز را / در حوضچه ي شب غرق مي كند/ اي صميمي /ديگر زندگي را نمي توان/در فرو مردن يك برگ /با شكفتن يك گل يا پريدن يك پرنده ديد /ما در حجم كوچك خود رسوب مي كنيم /آيا شود كه باز درختان جواني را/ در راستاي خيابان /پرورش دهيم /و صندوق هاي زرد پست سنگين /ز غمنامه هاي زمانه نباشند ؟/در سرزميني كه عشق آهني ست /انتظار معجزه را بعيد مي دانم باغبان مفلوك چه هديه اي دارد ؟/پرندگان/ از شاخه هاي خشك پرواز مي كنند/آن مرد زردپوش/ كه تنها و بي وقفه گام مي زند /با كوچه هاي ورود ممنوع/ با خانه هاي به اجاره داده مي شود /چه خواهد كرد /سرزميني را كه دوستش مي داريم ؟/ پرندگان همه خيس اند/ و گفتگويي از پريدن نيست /در سرزمين ما /پرندگان همه خيس اند /در سرزميني كه عشق كاغذي است / انتظار معجزه را بعيد مي دانم من هم آپم خوشحال میشم ببینمتون بدرود

وحید

سلام بسيار زيبا بود و شنيدنی به منم يه سری بزن