زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد به اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد منو تو برود زندگی جذبه دستی است که مپچیند زندگی نوبر انجیر سیاه.در دهان گس تابستان است زندگی. بعد درخت است به چشم حشره زندگی تجربه شب پره در تاریکی است
زندگی حس غریبیست که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپچد زندگی...........................
/ 0 نظر / 2 بازدید