به سلامتی اونی که :
بهش گفتم : دوست دارم !
ولی ....
باور نکرد ... !!!