کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم که دنیا شکل دیگریست. دنیا این همه ظالم نیست و مردم این خسّتِ همیشه گی خود را فراموش کرده اند. و هیچکس دور خانه اش دیوار نکشیده است -