یکی در انتظار دیدین توست، یکی در حسرت بوییدن توست،
ولی من ساده ام، بی ادعایم،
تمام هستی ام، خندیدن توست....