من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام/ کاش چشمان مراخاک کنید تانبینم که چه تنهاشده ام