آدم ها در دو حالت همدیگر را ترک می کنند:
اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره !
دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره .