از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ، ندانی که چه دردیست !!!