در این دنیا اتکا به هر چیزی
عواقب خود را در بر دارد.