اگر تمام دردهای عالم را نردبان کنی ، دستت به سقف دلتنگی های من نمی رسد