من ، هنوز ندیدم کسی‌ رفتن را بلد باشد و .... بماند