از آن دورها

از آن دورهای دور از دسترس

کسی مرا می خواند

کسی به مهربانی خورشید مرا می خواند

و من ذره ذره نفس های او را در تنم می ریزم

چنانکه زمین حرارت خورشید را

هوای دلم آفتابی است