خط موازی من....
تاکجای این جاده بامنی...؟
دلم برای تقاطع باتو خیلی تنگ است....