بیا فراموش کنیم
تو غرورت را...
من غیبتت را....
و به خاطر بسپاریم
من چشمت را
تو عشقم را.....