خدایا خط و نشان دوزخت را برایم نکش،
جهنم تر از نبودنش جایی‌ سراغ ندارم