ساده نیست....
گذشتـــــــــــــــــــن ...
از کسی که!!!
گذشته هایت را ...
ساخته است....