گرما یعنی . . .
نفس های تو، دستهای تو، آغوش تو . . .
من به خورشید ایمان ندارم