به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام
دل تورا می طلبد ، دیده تو را می جوید