لعنت به بعضی خاطره ها

که مثل مینهای عمل نکرده توی روحت کاشته شده

و با یک حرف میترکوننت !!!