چیزی که یکبار اتفاق بیفتد ممکن است هرگز تکرار نشود ، اما آنچه دوبار اتفاق بیفتد حتما بار سوم نیز اتفاق خواهد افتاد .