ناپلئون بناپارت : تنها چیزی که محدودیت ندارد , خریت است