دیشب دلم کودتا کرد ؛
تو رو می خواست ...
دوره دموکراسی گذشته ،
سرکوبش کردم !