وقتی عشق فرمان میدهد ، محال سرتسلیم فرو می آورد....