لبخند بزن!بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا.
بدان که روزی آنقدر شرمنده میشود که به جای پاسخ لبخندهایت باتمام سازهایت میرقصد