رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنى,

عاشقت نیست بهش کلک بزنى,

رفیق مقدسه,باید جلوش زانو بزنى