ببخش که گاهی بهانه ات را می گیرد
یادش میرود که رفته ای
دل است دیگر ...
کمی تو را می خواهد !