گاهی بی هوا دلم هوایت را میکند ...

هوای تو ...

تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی ...