باران که میبارد
دلم برایت تنگ تر میشود
راه می افتم
بدون چتر
من بغض میکنم
آسمان گریه...