تو که نیستی تا ببینی گریه های هر شب من

 

بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کردن