به خاطر دوست داشتنت خجالت نکش ؛
اونی باید خجالت بکشه ،
که میدونه دوسش داری اما ....
دوست داشتن "بلد" نیست ... !!!