و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد...