شما که غریبه نیستین . . . .
آدم فهمیده ای بود .. خوب میدونست کجاها خودش و به نفهمی بزنه........!