دلم میخواهد

یک روز برایم تعریف کنی

هرگز فراموش نشدن

چه طعمی دارد ؟