هرگز به امید فراموش کردن کسی ؛

سراغ آدم دوم نرو ... !!!