عشق با هم صعود کردن نیست، عشق در وقت سقوط با هم بودن است.