گاهی اوقات
آدم هایی که همدیگر رو خیلی دوست دارن؛
استعدادِ عجیبی در
بدبخت کردنِ هم دارن ...