می گـفتـی گـذشتهـ هآ گذشتِهـ !

نیستــی بـبینــی

مــَن هنــوز غَــرق گذشتهـ ای هَســتمـ کِهـ نمیـگذردـ