در دل من کسی است

که تا درخشش آخرین ستاره

تا پژمردن آخرین گل

و فرو افتادن آخرین برگ

چشم به راهش خواهم بود...

 

 

 

 دیدی آخرش منو گذاشت و رفت

 

از زمین قلبم و بر نداشت و رفت

 

دیدی اون که دلم و بهش دادم

 

رفت و از چشمای نازش افتادم