من چشمهایـــم را بستم
و تو قایــم شدی ..
من هنـــوز روزها را می شــمارم!
و تـــو پیدا نمیشوی !
یا من بازی را بلــد نیستم !
یا تو
جر زدی !