اگر بعد ِ رفتن ات ، باز عاشقانه می نویسم
مـَــــرگ بر من ...
که هنوز دوست ات دارم.........