سلامتی اونایی که مطمئنی دیگه بر نمی گردند .....
اگر هم برگردند دیگه مال تو نیستند .....