این قاعده ی بازی است.... اگر دست دلتان رو شد ،

باختن تان حتمی است !!