در انزوای احساسم !
تو را به دلتنگیهایم می سپارم ......