اینجا سرزمینیست ؛ که پشت دوستت دارم ها هم نوشته :
ساخت چین ... !!!