شعله عشق من
اگر چه تمام تو را روشن نمی کند
ولی جان مرا می سوزاند
من می سوزم تا تو نمایان شوی!